اعضای هیأت مدیره انجمن : 1 آقای مهندس حسینی رییس هیأت مدیره
 2  آقای مهندس علیشاهی نایب رییس هیأت مدیره
3  آقای مهندس پناهی  خزانه دار
4 آقای مهندس توکلی طرقی عضو اصلی هیأت مدیره
5 آقای مهندس محمدی عضو اصلی هیأت مدیره
6 آقای مهندس مهدی عضو علی البدل هیأت مدیره
7 آقای مهندس درویش عضو علی البدل هیأت مدیره

 

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو