کميته طرح و برنامه:

كميته طرح و برنامه با حضور كارشناسان شركتهاي عضو تشكيل مي گردد .

و با توجه به اهداف و شرح وظايف كميته در خصوص طرح و برنامه هاي ارجاع شده از سوي شركتهاي عضو – دبير انجمن و ... بررسي هاي كارشناسانه انجام و نتايج حاصله را به دبير انجمن اعلام مي نمايد .

تدوين استاندارد عامليت هاي مجاز تعميراتي و فروشگاهي و نحوه ارزيابي استاندارد مذكور و تهيه دستور العمل اجرايي نحوه انجام هزينه 3% فروش از جمله اقدامات اين كميته بوده است كه به تاييد و تصويب وزارت صنايع رسيده است .

 

 

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو