کميته هاي تخصصي انجمن عبارتند از :

1 - كميته طرح و برنامه

2 - كميته تدوين قوانين و مقررات

3 - كميته آموزش و پژوهش

4 - كميته كاهش آلاينده هاي زيست محيطي خودرو و رانندگي

(درحال حاضر فعاليتهاي اين كميته به حالت تعليق درآمده است)

5 - کمیته كارشناسي

کمیته كارشناسي با حضور 15 نفر از كارشناسان و اساتيد خدمات پس از فروش خودرو  بر حسب مورد تعيين دستور جلسه به عنوان هيات مشاور دبير انجمن تشكيل و نسبت به موارد مطروحه اتخاذ تصميم مي نمايد .

 

 

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو